LetsCo – verder na letsel (gevestigd te Baarn, Eemnesserweg 10A, 374 GA) werkt als onpartijdige organisatie, in gezamenlijke opdracht van zowel belangenbehartiger als aansprakelijke partij, aan het op onderwijsgebied verder helpen van jongeren met letsel als gevolg van een ongeval.

Om de jongere met letsel verder te kunnen helpen, hebben wij de relevante (persoonlijke) gegevens nodig om zodoende tot goede en doeltreffende begeleiding te kunnen komen. Op basis van de (persoonlijke) informatie maken wij een schets van de situatie en stellen wij vervolgens een plan van aanpak op voor de verdere begeleiding.

De (persoonlijke) gegevens die wij verzamelen gebruiken wij enkel voor onze eigen begeleidingswerkzaamheden en voor zover dit nodig is om onze doelstellingen (jongeren op het gebied van onderwijs verder helpen na het oplopen van letsel) te bereiken. Hierbij maken wij gebruik van een geautomatiseerd dossieradministratiesysteem waar enkel de medewerkers van LetsCo – verder na letsel toegang toe hebben. LetsCo – verder na letsel is voor deze gegevens aan te merken als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Verwerking

Om de doelstellingen te bereiken, heeft LetsCo – verder na letsel diverse (persoonlijke) gegevens nodig. Om de jongere verder te kunnen helpen is het daarom nodig dat er vanuit de jongere uit de relevante informatie wordt aangedragen. Indien relevante gegevens worden achtergehouden, kan dit effect hebben op de uitkomst van de begeleiding. De door LetsCo – verder na letsel ontvangen gegevens zullen altijd door eigen medewerkers worden verwerkt (of na toestemming, door direct relevante derden).

Rechten van betrokkene

LetsCo – verder na letsel deelt enkel persoonlijke gegevens van de jongere, als (indien minderjarig: de ouders/verzorgers van) de jongere hier toestemming voor heeft gegeven en als dit noodzakelijk is om de begeleidingswerkzaamheden voor de jongeren goed uit te kunnen voeren. Indien (de ouders/verzorgers van) de jongere de toestemming voor het delen van gegevens wil intrekken, kan dit digitaal worden doorgeven aan de betreffende dossierbehandelaar.

De gegevens van de jongere kunnen op verzoek van (de ouders/verzorgers van) de jongere te allen tijde worden ingezien, gecorrigeerd of worden verwijderd.

Verdere informatie

In het geval van vragen of klachten met betrekking tot privacy, kan je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Meer informatie en de mogelijkheid om een klacht te melden, vind je op de website van Autoriteit Persoonsgegevens.

Als je vragen of opmerkingen hebt die betrekking hebben op deze specifieke verklaring, dan kan je met ons contact opnemen via ons algemene telefoonnummer en vragen naar de heer K. van der Mooren