Algemene voorwaarden LetsCo – verder na letsel

Artikel 1: Algemeen

 1. De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst, inhoudende dienstverlening en levering van roerende zaken, tussen LetsCo. – verder na letsel B.V., gevestigd te (1213 TK) Hilversum aan de Utrechtseweg 5, geregistreerd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 71153446, hierna verder te noemen: “Gebruiker”, en een Opdrachtgever waarop Gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard. Onder Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk verstaan de verzekeraar en/of rechtstreeks betrokkene (waaronder vallen tevens belangenbehartigers, ouders en verzorgers dan wel andere personen en instellingen betrokken bij de betrokkene).
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Gebruiker, voor de uitvoering waarvan door Gebruiker derden dienen te worden betrokken.
 3. Deze algemene voorwaarden worden door Gebruiker tevens bedongen ten behoeve van de aan Gebruiker gelieerde derden alsmede ten behoeve van door haar in het kader van een overeenkomst met Opdrachtgever ingeschakelde derden. Deze derden komen op grond van deze algemene voorwaarden derhalve zelfstandige rechten toe en zij kunnen hier jegens Opdrachtgever een zelfstandig beroep op doen.
 4. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever, hoe ook genaamd, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Gebruiker en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen. Geen bepaling in deze algemene voorwaarden zal ten nadele van Gebruiker worden uitgelegd omdat Gebruiker de onderhavige algemene voorwaarden heeft doen opstellen. De contra proferentem-regel is niet van toepassing. Het onderhavige artikellid is van gelijke toepassing op de wijze van uitleg van deze algemene voorwaarden indien ten aanzien van een bepaalde situatie niet in een (uitdrukkelijke) regeling is voorzien.
 7. Indien Gebruiker niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Gebruiker in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2: Offertes en aanbiedingen

 1. Alle offertes en aanbiedingen van Gebruiker zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding expliciet als zijnde onherroepelijk wordt geduid. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht, aanspraak of gerechtvaardigd vertrouwen worden ontleend wanneer Gebruiker de offerte wegens gewijzigde omstandigheden of inzichten niet langer wenst te handhaven.
 2. Gebruiker kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden, indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. De in de offerte, aanbieding of overeenkomst vermelde prijzen zijn inclusief BTW (waarbij tevens een bedrag exclusief BTW is aangegeven) en andere heffingen van overheidswege. Voorts zijn deze prijzen exclusief eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend-, telefoon- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Gebruiker anders aangeeft.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Gebruiker niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een voor dat gedeelte opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 3: Duur van de overeenkomst, uitvoering, facturering en wijziging

 1. De overeenkomst tussen Gebruiker en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. De overeenkomst voor onbepaalde tijd kan schriftelijk middels aangetekend schrijven door elk der partijen telkens tegen de laatste dag van een maand met inachtneming van een opzegtermijn van 4 weken worden opgezegd.
 2. Indien partijen, in afwijking van het voorgaande artikellid, een overeenkomst voor bepaalde tijd aangaan, kan deze overeenkomst niet tussentijds worden beëindigd, behoudens het geval partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders overeenkomen.
 3. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn of bij constatering van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door Gebruiker in de op haar rustende verplichtingen dient de Opdrachtgever Gebruiker schriftelijk in gebreke te stellen. Een ingebrekestelling dient ten minste een deugdelijke en gemotiveerde uiteenzetting van de geconstateerde termijnoverschrijding of de toerekenbare tekortkoming in de nakoming te bevatten, alsmede de door de Opdrachtgever gewenste wijze van herstel. Opdrachtgever dient Gebruiker in de ingebrekestelling een redelijke termijn van tenminste 14 dagen (inzake de levering van roerende zaken) en een redelijke termijn van 30 dagen (als het gaat over de dienstverlening, te bieden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst of de geconstateerde toerekenbare tekortkoming in de nakoming te herstellen.
 4. Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Op Gebruiker rust echter te allen tijde slechts een inspannings- en dus nimmer een resultaatsverbintenis.
 5. Gebruiker heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 6. Indien door Gebruiker of door Gebruiker ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 7. Opdrachtgever staat er voor in dat de locatie waar de werkzaamheden worden verricht en de hulpmiddelen en materialen waarmee de werkzaamheden worden verricht veilig en goed onderhouden zijn. Opdrachtgever staat er voorts voor in dat de locatie waar de werkzaamheden worden verricht en de hulpmiddelen en materialen waarmee de werkzaamheden worden verricht  ook overigens voldoen aan alle in redelijkheid daaraan te stellen veiligheids-, comfort-, hygiëne en andersoortige eisen.
 8. Levering van roerende zaken geschiedt af bedrijf van Gebruiker, dan wel vanaf de leverancier/fabrikant. De opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructie die noodzakelijk zijn voor de levering, dan is Gebruiker gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de Opdrachtgever. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Opdrachtgever over op het moment waarop zaken aan de Opdrachtgever ter beschikking staan.
 9. In beginsel geschiedt facturering en moment van facturering door Gebruiker op basis van hetgeen is overeengekomen in de offerte. Gebruiker is gerechtigd in voorkomende gevallen de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
 10. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Gebruiker de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en de op dat moment gestelde facturen heeft betaald.
 11. Indien partijen in onderling overleg de overeenkomst dan wel dienstverlening wijzigen kan dat logischerwijs tevens gevolgen hebben voor de overeengekomen prijs, of de termijn waarbinnen de overeengekomen werkzaamheden zouden worden verricht.
 12. Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Gebruiker gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Gebruiker daardoor direct of indirect ontstaan.
 13. Indien sprake is van een wijziging van lonen, grondstofprijzen, vervoerskosten, wisselkoersen, verzekeringspremies, heffingen van overheidswege, de vereiste werkzaamheden wegens gewijzigde wet- en/of regelgeving, of andersoortige kostprijsbepalende factoren, is Gebruiker gerechtigd de meerkosten naar evenredigheid aan Opdrachtgever door te berekenen, ongeacht of partijen voor de uitvoering van de overeenkomst in beginsel een vaste prijs zijn overeengekomen. Gebruiker zal Opdrachtgever in dat geval onverwijld op de hoogte stellen van een dergelijke prijsverhoging.
 14. Indien de prijsstijging genoemd onder 13 als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% is de Opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij Gebruiker alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van hetgeen oorspronkelijk is overeengekomen uit te voeren.

Artikel 4: Informatieverplichtingen Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever, waaronder de betrokken verzekeraars, mentoren en/of bewindvoerders, zijn verplicht zich, zowel op verzoek van Gebruiker als op eigen initiatief, tijdig, volledige en juiste inlichtingen te verschaffen omtrent al hetgeen redelijkerwijs van belang kan worden geacht voor de uitvoering door Gebruiker van de gesloten overeenkomst en dienstverlening. Onder dergelijke relevante omstandigheden zal in ieder geval worden begrepen de situatie dat Opdrachtgever weet, althans redelijkerwijs behoort te weten dat een bepaalde lichamelijke en/of geestelijke gesteldheid van invloed is voor een succesvolle dienstverlening van Gebruiker.
 2. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor eventuele schade zijdens Gebruiker voortvloeiende uit dan wel verband houdende met een tekortschieten door of namens Opdrachtgever in de informatieverplichting zoals in voorgaand artikellid bepaald.
 3. Indien de informatie niet volledig dan wel tijdig wordt verstrekt, heeft Gebruiker tevens het recht de uitvoering van de overeenkomst dan wel dienstverlening op te schorten en/of uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen. Zie in dit kader mede artikel 5.
 4. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, doordat Gebruiker is uitgegaan van door Opdrachtgever, betrokken verzekeraars, mentoren dan wel bewindvoerders verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.
 5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Gebruiker de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 6. Opdrachtgever vrijwaart daarnaast Gebruiker tegen, althans stelt haar geheel schadeloos voor aanspraken tot schadevergoeding of andersoortige (rechts)vorderingen door derden wegens een onjuiste, niet-tijdige of onvolledige informatievoorziening door Opdrachtgever. Gebruiker is bovendien niet aansprakelijk jegens Opdrachtgever voor schade, direct dan wel indirect, voortvloeiende uit of verband houdende met een onjuiste, niet-tijdige of onvolledige informatievoorziening.

Artikel 5: Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 1. Gebruiker is bevoegd de nakoming van verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst Gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de Opdrachtgever verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Gebruiker kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
 2. Voorts is Gebruiker bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Gebruiker kan worden gevergd.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden dan wel wordt opgezegd zijn de vorderingen van Gebruiker op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 4. Indien Gebruiker tot opschorting, opzegging of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 5. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Gebruiker gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 6. Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt  dan is Gebruiker gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. Opdrachtgever is in dat geval gehouden alle schade zijdens Gebruiker, zowel direct als indirect, te vergoeden welke voortvloeit uit het feit dat in plaats van wederzijdse nakoming de overeenkomst moest worden beëindigd, behoudens het geval zulks naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
 7. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Gebruiker, zal Gebruiker in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Gebruiker extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Gebruiker anders aangeeft.
 8. In geval van liquidatie, van (aanvraag van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Gebruiker vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Gebruiker op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 6: Overmacht

 1. Gebruiker is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt naast de daaraan in de wet, jurisprudentie en literatuur gewoonlijk toegekende betekenis mede verstaan de situatie waarin Gebruiker met een tekortkoming in de nakoming of onrechtmatig handelen van door haar voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden wordt geconfronteerd, waaronder pandemieën en andere van buitenkomende oorzaken. Ook werkstakingen in het bedrijf van Gebruiker, Opdrachtgever (waaronder begrepen de instelling waar Opdrachtgever verblijft) of door Gebruiker ingeschakelde derden worden onder overmacht begrepen. Het feit dat de overmacht intreedt, terwijl Gebruiker op dat moment reeds in verzuim verkeert doet aan de gevolgen van de overmacht zoals in het onderhavig artikel bepaald niet af. Gebruiker is derhalve niet aansprakelijk voor schade welke tijdens de overmacht is ontstaan, noch voor een onverhoopte stijging van schade gedurende de overmacht.
 3. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Gebruiker zijn verbintenis had moeten nakomen.
 4. Gebruiker kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden of indien zulks redelijkerwijs met voldoende zekerheid is te voorzien, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 5. Voor zoveel Gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst. 

Artikel 7: Betaling en incassokosten

 1. Behoudens het geval partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen dient betaling steeds te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Enkel een betaling aan Gebruiker op de door Gebruiker gespecificeerde bankrekening werkt bevrijdend.
 2. Bovengenoemde betalingstermijn alsmede eventuele afwijkende betalingstermijnen tussen Gebruiker en Opdrachtgever overeengekomen gelden altijd uitdrukkelijk als een fatale termijn. Opdrachtgever raakt derhalve door overschrijding van een betalingstermijn van rechtswege – en dus zonder nadere ingebrekestelling – in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag inclusief eventuele meerkosten zoals buitengerechtelijke incassokosten, rente, proceskosten, administratiekosten en andersoortige kosten of schade voortvloeiende uit het verzuim.
 3. Betalingen door of namens Opdrachtgever strekken allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente, daarna tot voldoening van de verschuldigde extra kosten, waaronder de buitengerechtelijke (incasso)kosten, en in de laatste plaats tot voldoening van de hoofdsom.
 4. De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot opschorting van haar verplichtingen jegens Gebruiker wegens enige door Gebruiker (vermeend) verschuldigde, doch (beweerdelijk) uitgebleven prestatie. Opdrachtgever is evenmin bevoegd tot verrekening van enige (betalings)verplichting harerzijds met een (vermeende) verplichting zijdens Gebruiker, daaronder mede begrepen een (beweerdelijke) verplichting tot schadevergoeding, terugbetaling of ongedaanmaking zijdens Gebruiker.
 5. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden door partijen vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 250,00, zulks onverminderd het recht zijdens Gebruiker om in plaats daarvan vergoeding van de werkelijke buitengerechtelijke kosten te vorderen.

Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud

 1. Het door in het kader van de overeenkomst Gebruiker geleverde blijft eigendom van Gebruiker totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Gebruiker gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
 2. Het door Gebruiker geleverde, dat ingevolge lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Opdrachtgever is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. De Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Gebruiker veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Opdrachtgever verplicht om Gebruiker daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen en zulks aansluitend schriftelijk te bevestigen. Hetzelfde geldt voor iedere omstandigheid waarvan Opdrachtgever weet dan wel redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze van belang zou kunnen zijn voor het eigendomsvoorbehoud van Gebruiker. Voorts verplicht de Opdrachtgever zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Gebruiker ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Gebruiker gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de Opdrachtgever zich er jegens Gebruiker bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
 4. Voor het geval Gebruiker zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen geeft de Opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming aan Gebruiker en door Gebruiker aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Gebruiker zich bevinden en deze terug te nemen.

Artikel 9: Onderzoek, reclamaties en vervaltermijn

 1. De Opdrachtgever is gehouden het geleverde en/of de verrichte werkzaamheden dan wel dienstverlening te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Opdrachtgever zich een gedegen onderzoeksinspanning te getroosten en te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde respectievelijk de verrichte werkzaamheden overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de vereisten die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering respectievelijk verrichting van de werkzaamheden schriftelijk aan Gebruiker te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen zeven dagen, na ontdekking daarvan en niet later dan 14 dagen na levering respectievelijk na uitvoering van de werkzaamheden, schriftelijk aan Gebruiker te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Gebruiker in staat is adequaat te reageren. De Opdrachtgever dient Gebruiker in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
 2. Indien de Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken en hetgeen waartoe hij Gebruiker opdracht gegeven heeft.
 3. Indien van een gebrek niet tijdig melding wordt gemaakt zoals in lid 1 van het onderhavig artikel bepaald, dan komt de Opdrachtgever jegens Gebruiker geen recht meer toe op nakoming, herstel, vervanging, schadeloosstelling of andersoortige aanspraken. Opdrachtgever kan in dat geval geen rechten of (rechts)vorderingen meer ontlenen aan het vermeende gebrek in de geleverde zaken en/of de verrichte werkzaamheden.
 4. Indien Opdrachtgever na een reclamatie (overwegend) in het ongelijk wordt gesteld komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Gebruiker, integraal voor rekening van de Opdrachtgever.
 5. Onverminderd het voorgaande bedraagt de vervaltermijn van alle vorderingen en verweren jegens Gebruiker en de door Gebruiker bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

 1. De resultaten en gebruik van de door Gebruiker verrichte studies en verstrekte adviezen zijn afhankelijk van vele factoren, die buiten de invloed van Gebruiker vallen. Ofschoon de overeenkomst door Gebruiker naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap wordt uitgevoerd, kan Gebruiker geen enkele garantie geven met betrekking tot de resultaten van de door haar verrichte studies en onderzoeken. Gebruiker baseert zich bij haar dienstverlening in belangrijke mate op informatie van Opdrachtgever, mentoren, betrokken  verzekeraars alsmede bewindvoerders. Gebruiker is derhalve nimmer aansprakelijk voor schade aan de zijde van Opdrachtgever en/of derden veroorzaakt door de dienstverlening van Gebruiker en draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor het doen of nalaten van Opdrachtgever.
 2. Indien Gebruiker voor of namens Opdrachtgever tevens adviseert op het vlak van bijvoorbeeld verzuim, ziekte, re-integratie en andersoortige personeelsgerelateerde kwesties in de ruimste zin van het woord, beperkt Gebruiker zich tot het verstrekken van advies en bemiddeling naar beste inzicht en vermogen. Dergelijke advisering en bemiddeling is echter uitdrukkelijk niet bestemd ter vervanging van een consult bij een medische professional of de bedrijfsarts. In geval van vragen, twijfels of klachten met betrekking tot verzuim, ziekte, re-integratie en andersoortige personeelsgerelateerde kwesties rust op Opdrachtgever een eigen verantwoordelijkheid om tevens de gepaste (medische) professional in te schakelen. Gebruiker aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de schade, direct noch indirect, voortvloeiende uit dan wel verband houdende met het feit dat Opdrachtgever verzuimt – naast de advisering en/of bemiddeling door Gebruiker – ook de gepaste medische professional in te schakelen.
 3. Gebruiker is met inachtneming van de in deze algemene voorwaarden opgenomen vrijwaringen c.q. schadeloosstellingen en aansprakelijkheidsbeperkingen uitsluitend aansprakelijk voor de directe schade die Opdrachtgever of een aan haar gelieerde derde lijdt ten gevolge van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming of een (toerekenbaar) onrechtmatig handelen zijdens Gebruiker. Gebruiker is derhalve niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder bedrijfsschade, gederfde inkomsten of andere gevolgschade. Voorgaande is slechts anders indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld zijdens Gebruiker.
 4. De aansprakelijkheid zijdens Gebruiker te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat daadwerkelijk op grond van een daartoe strekkende verzekering aan Gebruiker wordt uitgekeerd, dan wel, bij gebreke aan een dergelijke verzekering of uitkering, is de aansprakelijkheid zijdens Gebruiker te allen tijde beperkt tot maximaal door Opdrachtgever verschuldigde honorarium dan wel factuurbedrag berekend over de laatste 6 maanden op basis van de overeenkomst, althans tot het gefactureerde bedrag met betrekking tot het gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid is gebaseerd althans waar deze uit voortvloeit.

Artikel 11: Vrijwaring

De Opdrachtgever vrijwaart Gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak niet aan Gebruiker toerekenbaar is. Indien Gebruiker uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Gebruiker te vrijwaren althans geheel schadeloos te stellen en desgewenst Gebruiker zowel buiten als in de rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Gebruiker, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Gebruiker en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 12: Intellectueel en industrieel eigendom

 1. Gebruiker behoudt zich uitdrukkelijk alle intellectuele, industriële eigendomsrechten en auteursrechten voor op door haar verstrekte adviezen en vervaardigde ontwerpen, schetsen, software, tekeningen, berekeningen, schema’s, plannen, werken, offertes of enig ander voortbrengsel welke (mede) het gevolg is van creatieve keuzes door of namens Gebruiker.
 2. Door Gebruiker in het kader van de overeenkomst verstrekte adviezen, rapporten, software, ontwerpen, schetsen, tekeningen, berekeningen, schema’s, plannen, werken, offertes of andersoortige voortbrengselen welke (mede) het gevolg zijn van creatieve keuzes door of namens Gebruiker zijn exclusief bestemd om in het kader van de overeenkomst door Gebruiker en/of Opdrachtgever te worden gebruikt en mogen door Opdrachtgever niet worden verveelvoudigd, openbaar worden gemaakt of op andere wijze aan derden ter beschikking worden gesteld anders dan op de wijze die Gebruiker en Opdrachtgever in hun overeenkomst uitdrukkelijk hebben voorzien.
 3. Opdrachtgever verstrekt Gebruiker door ondertekening van de overeenkomst op voorhand en onherroepelijk machtiging om al hetgeen te verrichten dat redelijkerwijs vereist is om eventuele intellectuele of industriële eigendomsrechten en auteursrechten die in het kader van de overeenkomst tot stand zijn gekomen, doch bij Opdrachtgever berusten, over te dragen aan Gebruiker. Opdrachtgever zal desgevraagd alle mededelingen doen alsmede alle formaliteiten en handelingen verrichten die redelijkerwijs noodzakelijk zijn om Gebruiker in staat te stellen de intellectuele of industriële eigendomsrechten die in het kader van de overeenkomst tot stand zijn gekomen op eigen naam te verkrijgen.
 4. Voor zover Opdrachtgever in het kader van een overeenkomst met Gebruiker of een aan Gebruiker gelieerde derde zaken of voortbrengselen ter beschikking stelt waarop een intellectueel of industrieel eigendomsrecht van een derde of Opdrachtgever zelf rust, zal Opdrachtgever Gebruiker vrijwaren althans geheel schadeloos stellen ter zake van aanspraken van die derde of Opdrachtgever zelf wegens een (vermeende) schending van diens intellectuele of industriële eigendom en/of auteursrecht.
 5. Gebruiker behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van deden wordt gebracht.

Artikel 13: Vertrouwelijkheid, geheimhouding en teruggave

 1. Partijen zullen over en weer strikte geheimhouding betrachten met betrekking tot vertrouwelijke gegevens. Gegevens gelden als vertrouwelijk indien zulks schriftelijk is aangegeven of indien dit voortvloeit uit de aard van de gegevens.
 2. Voor zover Opdrachtgever aan Gebruiker gegevens ter beschikking stelt, staat Opdrachtgever er voor in dat zij aldus geen wet-, regelgeving of andersoortige reglementen met betrekking tot de privacy overtreedt. Opdrachtgever vrijwaart Gebruiker, althans stelt haar geheel schadeloos voor eventuele aanspraken door derden tot schadevergoeding of anderszins wegens de verwerking of andersoortig gebruik van door Opdrachtgever ter beschikking gestelde gegevens.
 3. Indien en voor zover Gebruiker persoonsgegevens verwerkt, is de Opdrachtgever daarvoor “Verantwoordelijke” in de zin van de Algemene Verordening Persoonsgegevens (hierna AVG).
 4. Voor zover sprake is van door Opdrachtgever aangeleverde persoonsgegevens staat Opdrachtgever er jegens Gebruiker voor in dat de bij de gegevensverwerking betrokkenen in de zin van de AVG toestemming hebben gegeven voor de beoogde verwerking van persoonsgegevens, dan wel dat deze anderszins rechtmatig kunnen worden verwerkt als bepaald in art. 6 en/of 9 AVG.
 5. Door het sluiten van de overeenkomst wordt Gebruiker geacht te zijn geïnstrueerd om die gegevensverwerkingen uit te voeren die voor een deugdelijke uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs vereist zijn. Voor het overige zal Gebruiker de persoonsgegevens uitsluitend verwerken conform de instructies van Opdrachtgever en ter afwikkeling van de dienstverlening conform de overeenkomst tussen partijen.
 6. Door het sluiten van de overeenkomst worden de medewerkers van Gebruiker  alsmede aan Gebruiker gelieerde derden welke bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken gemachtigd de persoonsgegevens in het kader van de overeenkomst namens Opdrachtgever  te verwerken.
 7. Gebruiker zal in haar hoedanigheid van verwerker zich houden aan de verplichtingen die voortvloeien uit de relevante wet- en regelgeving, waaronder de AVG. Meer in het bijzonder zal zij zorgdragen voor het treffen van redelijke technische, organisatorische en juridische maatregelen ter bescherming van de persoonsgegevens. Gebruiker zal Opdrachtgever dan wel eventuele betrokkenen die zich tot haar wenden op eerste verzoek met betrekking tot deze maatregelen van een toelichting voorzien. Ook zal Gebruiker alle in redelijkheid van haar te vergen medewerking verlenen teneinde Fabrikant  in staat te stellen aan haar verplichtingen voortvloeiende uit de AVG jegens betrokkenen te voldoen.
 8. Indien zich onverhoopt een inbreuk in verband met de persoonsgegevens (´datalek´) in de zin van de AVG voordoet, zal Gebruiker alle in redelijkheid van haar te vergen medewerking verlenen om Opdrachtgever in staat te stellen aan haar meldplicht te voldoen. Opdrachtgever zal op haar beurt Gebruiker alle in redelijkheid van haar te vergen medewerking verlenen om de gevolgen van een datalek te beperken of herstellen en om een toekomstig datalek te voorkomen. In dat kader kan Gebruiker in ieder geval van Opdrachtgever verlangen dat zij haar medewerking verleent aan een onmiddellijke reset van wachtwoorden, de aanscherping van bestaande beveilingsmaatregelen en de introductie van nieuwe beveilingsmaatregelen. Gebruiker adviseert in deze Opdrachtgever om in elk geval elke maand de wachtwoorden ten aanzien van de software/applicatie(s) te wijzigen.
 9. Voor zover Gebruiker bij de verwerking van persoonsgegevens is aangewezen op computers, gegevensbestanden, gegevensdragers, intranetwerken, externe netwerken, internet of andersoortige technische middelen, staat Opdrachtgever ervoor in dat deze middelen een adequaat beschermingsniveau bezitten. Ook staat Opdrachtgever in dat geval er voor in dat zij, ook ten opzichte van eventuele (sub-)verwerkers van de persoonsgegevens, de technische, organisatorische en juridische maatregelen heeft getroffen welke vereist zijn voor een veilige verwerking van persoonsgegevens. Opdrachtgever vrijwaart Gebruiker voor schade en/of boetes indien de garantie in het onderhavige artikellid wordt geschonden.

Artikel 14: Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op de rechtsverhouding tussen partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten, voor zover er sprake is van de levering van roerende zaken.
 2. Uitsluitend de bevoegde rechter in het arrondissement waar Gebruiker is gevestigd is bevoegd tot kennisneming en beslechting van een geschil voortvloeiende uit, dan wel verband houdende met de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Gebruiker.

Artikel 15: Slotbepalingen

 1. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie cq de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Gebruiker.
 2. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.
 3. De titel boven elke bepaling is slechts opgenomen ten behoeve van het leesgemak. Partijen kunnen aan deze titels geen rechten of gerechtvaardigde verwachtingen ontlenen.


Dit document is voor het laatst gewijzigd op 30-06-2021