Het coronavirus, het voorgezet onderwijs en letsel

Het coronavirus heeft impact op iedereen. Voor de een is het een tijd om te vertragen en te rusten, voor de ander resulteert het in veel onzekerheid nu en twijfel over de toekomst. De kans op extra studievertraging is in deze tijd groot, hoewel er tegelijkertijd meer ruimte dan ooit is om individuele afspraken te maken om dit te voorkomen.
Hieronder vind je voor het voortgezet onderwijs de huidige stand van zaken en de mogelijkheden die wij zien.

Middelbare scholen geven onderwijs op afstand. Hierbij ligt de prioriteit op leerlingen die examen doen en aan ondersteuning aan leerlingen die extra hulp nodig hebben. Scholen bereiden zich voor op een (mogelijke) fysieke opening vanaf 2 juni. Hoe de school het onderwijs inricht, mogen zij zelf bepalen. Scholen zijn bijvoorbeeld niet verplicht om online lessen aan te bieden, en soms is dat ook niet de beste oplossing. De meeste lesmethoden zijn zo opgebouwd dat leerlingen tot op zekere hoogte zelf door de lesstof kunnen gaan. De school zal de ouders hierover informeren.
Jongeren met letsel dreigen in veel gevallen (extra) achterstanden op te lopen. Het is belangrijk om scholen op te roepen hier extra ondersteuning en aandacht aan te geven.

Examenjaar

Normaliter bestaat het eindexamen uit het schoolexamen en het centraal examen aan het eind van het laatste schooljaar. Het centraal examen is voor heel Nederland hetzelfde voor alle leerlingen. Het schoolexamen wordt opgesteld door de scholen. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) bepaalt welke onderwerpen minimaal aan bod moeten komen in het schoolexamen. Op basis van deze eisen wordt het schoolexamen opgesteld door de scholen. Het schoolexamen bestaat meestal uit meerdere toetsen per vak. Dit kunnen mondelinge, praktische of schriftelijke toetsen zijn. De centrale examens in het voortgezet onderwijs komen te vervallen. Zo ook de centraal schriftelijk en praktische examens (cspe’s) in het vmbo, evenals de centrale digitale flexibele examens in vmbo-bb en –kb. Schoolexamens gaan wel door, maar scholen en leerlingen krijgen meer tijd voor deze examens. Het schoolexamen is dus de basis voor het diploma. Hiermee kun je starten aan een vervolgopleiding.

Belangrijke data zijn dan ook de inschrijfdeadlines van de onderwijsinstellingen:
• De aanmeldingsdeadline voor het hoger onderwijs is verplaatst van 1 mei naar 1 juni.
• De deadline voor mbo is verplaatst van 1 april naar 1 mei.
Let op: aanmelden na deze data is in veel gevallen mogelijk. Dit is echter maatwerk, waarbij het helpend is om rechtstreeks contacten te leggen met de onderwijsinstellingen.

Scholen wordt gevraagd om in lijn met de nieuwe maatregelen de schoolexamens zo veel mogelijk op afstand te doen. Waar nodig hebben scholen de ruimte om hun Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) aan te passen om dit te realiseren. Scholen kiezen zelf een passende manier voor de afname van het schoolexamen. Dat kan bijvoorbeeld via (beeld)bellen, maar ook fysiek op school of in kleinere groepen. Wanneer het fysiek gebeurt, zullen de richtlijnen van het RIVM in acht genomen worden.

Soms hopen studenten hun punten tijdens centrale examens op te halen, maar dat gaat nu niet meer. Om een alternatief aan te bieden krijgen de vmbo-bb en -kb leerlingen 3 mogelijkheden om een resultaatverbeteringstoets te maken, en de overige niveaus 2 resultaatverbeteringstoetsen. Op 4 juni wordt samen met alle leerlingen gevierd dat ze geslaagd zijn. Dat is dus de uiterlijke dag dat je hoort of je bent geslaagd, gezakt of nog resultaatverbeteringtoetsen kan doen. Deze zogenaamde RV-toetsen worden door de scholen gemaakt en gaan over de lesstof van het schoolexamen van een vak. Deze toetsen tellen voor 50% mee voor het eindcijfer, tenzij het resultaat lager is dan het schoolexamen. Voor vakken die in een eerder leerjaar zijn afgesloten met een schoolexamen- en een centraal examencijfer blijft het eerder bepaalde eindcijfer (dus ook op basis van het centraal examen) gewoon staan, tenzij een leerling een resultaatverbeteringstoets maakt voor dat vak.

Vavo-leeringen hebben meer invloed. Zij kunnen eerder behaalde resultaten die in verschillende jaren behaald zijn inzetten bij het vavo om een diploma te behalen. Zij kunnen eerder behaalde resultaten inzetten. Voor kandidaten die deelnemen aan het staatsexamen, zoals leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs, gaan de college-examens vooralsnog door. De schriftelijke examens worden afgenomen in de periode van 25 tot en met 29 mei. De mondelinge en praktische college-examens worden afgenomen in de periode van 6 juni tot en met 1 augustus.

LetsCo

LetsCo kan deze leerlingen die tegelijkertijd kampen met letselproblematiek ondersteunen door ze zo goed mogelijk voor te bereiden op de RV-toetsen. Denk hierbij aan het maken van een leerplanning die gebaseerd is op het energieniveau van de client, of het verminderen van het stressniveau door coaching. Ook het inhoudelijk versterken van de kennis, zoals bijvoorbeeld door bijles, is een manier om de slagingskans te vergroten. In sommige gevallen zijn voorzieningen waar de leerling recht op heeft, nog niet georganiseerd. Afstemming met de onderwijsinstelling kan in dit geval zinvol zijn voor het toekennen van bijvoorbeeld extra tijd.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.